سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > ادارات > ارتباطات و امور بین الملل 

مديريت ارتباطات و بين الملل

جامعةالمصطفي العالميه با ربع قرن سابقه و پيشينه با برکت در مرکز جهاني علوم اسلامي و سازمان مدارس در عرصه بين الملل قدم به دوران شكوفايي نهاده و نشانههايي از رشد و بالندگي خود را به ناظران ارايه نموده و زمان بهرهبرداري از محصولات آن فرا رسيده است.

قرار گرفتن در مسير گسترش و پيشرفت دانشها و ارتباطات، ضرورت هر چه بهتر سامان دهي و سازماندهي طلاب و دانش آموختگان را در عرصههاي علمي، تبليغي ايجاب مينمايد.

مديريت ارتباطات و بين الملل مجتمع آموزش عالي فقه، براي رشد و بالندگي مجتمع با استفاده از تجارب، قابليتها و ظرفيتهاي موجود در راستاي تحقق سياستهاي اعلام شده در زمينههاي بهره برداري از فرصتهاي تبليغي و گسترش فرهنگ ناب محمدي3 از سوي طلاب و دانش آموختگان خود در سراسر جهان تلاش و فعاليت مينمايد.

سياستها و اهداف

١. اهتمام به امور دانش آموختگان در راستاي انجام وظايف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تبليغي؛

٢. تأكيد و تشويق به بازگشت پس از فراغت از تحصيل و فعاليتهاي ديني، فرهنگي و علمي؛

٣. اهتمام به پشتيباني علمي و دانشافزايي و ارتقاي توانمندي فرهنگي مبلغان و دانش آموختگان؛

٤. همكاري با بخشهاي مختلف ستادي جهت تدوين راهبردهاي منطقه اي؛

٥. شناسايي و ساماندهي و ارتقاي شيوههاي تبليغي؛

٦. بستر سازي جهت حضور فعال و اثرگذار طلاب نخبه در رسانه‌‌هاي داخلي و بين المللي؛

٧. اطلاع رساني مستمر و سنجيده برنامهها و فعاليتهاي مجتمع در رسانه ها.

 

مديريت ارتباطات و بينالملل جهت تحقق اهداف وسياستهاي خود با واحدهاي سهگانه ذيل به فعاليت ميپردازد.

١. واحد دانشآموختگان

٢. واحد تبليغ و بهسازي آموزش

٣. واحد روابط عمومي

 

 

١-    واحد دانش آموختگان

سيماي هر مجموعه آموزشي در دانش آموختگان آن تبلور مييابد، از اين رو دانش آموختگان از جايگاه والا و رفيعي برخوردار ميباشند.

مجتمع آموزش عالي فقه مرکزي آموزشي بوده که جمع زيادي از طلاب، سطوح مختلف آموزشي را در اين مجتمع گذرانده و فارغ التحصيل شدهاند که برخي از آنان جهت نشر علوم آل محمد4 به کشورهاي خود بازگشتند و برخي ديگر براي نيل به مقام اجتهاد و فعاليتهاي پژوهشي آموزشي همچنان در ايران به تلاشهاي خود ادامه ميدهند.

فعاليتهاي مهم اين واحد

١. زمينه سازي وتشويق به مهاجرت دانش آموختگان با لحاظ اولويتها؛

٢. گسترش فرهنگ ناب محمدي4 با زمينه سازي رسالت الهي؛تبليغ وتدريس از سوي دانش آموختگان ؛

٣. محور قراردادن اصل بازگشت بعد از تحصيل در فرآيند آموزش؛

٤. شناسايي و حمايت از دانش آموختگاني که سالهاي قبل به کشورشان بازگشتهاند؛

٥. ساماندهي فارغ التحصيلان و هدايت و نظارت بر فعاليت آنان؛

٦.توانمند نمودن فارغ التحصيلان بابرگزاري دورههاي کاربردي ومهارتي کوتاه مدت؛

٧. استفاده از توانمنديهاي نخبگان و دانشآموختگان فعال در زمينههاي مختلف آموزشي پژوهشي، فرهنگي و تبليغي و حمايت از آنان.

 

 

٢-  واحد تبليغ و بهسازي آموزش

تبليغ و اطلاع رساني در عصر جديد سيماي دگرگون شدهاي به خود گرفته است كه بازخورد آن را در دگرگوني سيماي انسان و رفتارها و نگرشهاي او ميتوان يافت.عصري كه انسانها بر اثر انبوه پديدهها و انفجار اطلاعات، فرصت هضم اطلاعات خام را ندارند و ارزشها و ضد ارزشها درهم تنيده شدهاند و صاحبان مكاتب و استكبار هدفي جز به استضعاف كشاندن مردم و تحميل عقايد خود برآنان ندارند، تبليغ آموزههاي ديني ميتواند همانند گذشته نجات بخش مردم بوده و آنان را به قلههاي سعادت رهنمون باشند.

بر همين اساس، واحد تبليغ و بهسازي آموزش مجتمع آموزش عالي فقه با هدف شناسايي و ساماندهي و ارتقاي شيوههاي تبليغي و اثر بخشي قويتر در آموزش ارزشها، تشكيل شده است.

فعاليتهاي مهم اين واحد

١. سياستگذاري و برنامه ريزي در راستاي تربيت مبلغ توانمند و مؤثر؛

٢. بهينه سازي روشهاي سنتي تبليغ و استفاده از روشهاي نو؛

٣. پيگيري اعزامهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت و افزايش ظرفيت تبليغي؛

٤. تشكيل بانك اطلاعات مبلغان؛

٥. توان سنجي و گروه بندي تبليغي طلاب و فضلا؛

٦. نياز سنجي تبليغي مناطق مختلف؛

٧. برگزاري نشستها و همايشهاي تخصصي تبليغ؛

٨ . تدوين آيين نامههاي اجرايي مربوط به تبليغ.

 

 

٣- واحد روابط عمومي

در جهان امروز افزايش سطح آگاهيها به اطلاعات، نقش كليدي بخشيده است، در اين ميان روابط عمومي در هر مجموعه نقش و جايگاه ويژهاي را به خوداختصاص داده است.

واحد روابط عمومي مجتمع آموزش عالي فقه در راستاي تحقق ديدگاههاي مقام معظم رهبري دامظلهالوارف و اساسنامه و منشور سياستها و راهبردهاي جامعةالمصطفي4 و برنامهها و اولويتهاي سالانه ابلاغي رياست محترم جامعةالمصطفي4 و رياست محترم مجتمع آموزش عالي فقه در زمينههاي ذيل تلاش و فعاليت مينمايد:

١.       ارتباط با رسانههای دیداری و نوشتاری و خبرگزاری ها

٢.       همکاری با و صدا و سيما در تهیه اخبار و ساخت مستندهای علمی و فرهنگی؛

٣.       معرفي مجتمع در قالبهاي مختلف و تدوين بروشورها و کتابچه های متنوع؛

٤.       فراهم آوردن بسترهاي لازم جهت حضور فعال و اثرگذار طلاب نخبه در رسانههاي داخلي و بينالمللي؛

٥.       انتشار مواضع رسمي مجتمع در مناسبتها و رويدادهاي مختلف؛

٦.       انشار اخبار و رویدادهای علمی و فرهنگی مجتمع در سایت­ها، کانال­ها و شبکه­های مجازی.

٧.       اطلاع رسانی اخبار و اطلاعیه­های بخش­های مختلف مجتمع به طلاب.

٨.       برقراري ارتباط بين المللي مورد نياز.

٩.       برگزاری نمایشگاه­های مناسبتی؛

١٠.    هدایت و بروزرسانی سایت­ها و کانال­های ارتباطی مجتمع؛

 

پايگاه اطلاع رساني

امروزه اطلاعرساني، تبادل اطلاعات و ارتباط فراگير محققان با يکديگر در قالب فناوريهاي نوين ارتباطي همچون اينترنت مؤثرترين روش براي پيشبرد نهضت توليد علم ميباشد. از همين رو مراکز علمي، آموزشي و پژوهشي با تأسيس سايتها و پايگاههاي اطلاعرساني، سعي در تسريع در مسير پيشرفت و توسعه در زمينههاي مختلف علمي را دارند.

با توجه به اين که مجتمع آموزش عالي فقه، به عنوان يکي از مراکز مهم آموزشي حوزه در زمينه  مباحث فقهي فعاليت مينمايد و در اين زمينه داراي برنامههاي منحصر به فرد ميباشد، لزوم وجود پايگاه اطلاعرساني براي تشريح عملکرد اين مجتمع و ارايه آخرين دستاوردها و برنامهها و اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی مجتمع در عرصه های گوناگون ضروري مينمايد.

آدرس سایت مجتمع آموزش عالی فقه
                                        http://feqh.miu.ac.ir/