سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > معاونت ها > آموزش 

 

معاونت امور آموزشي

 

اين معاونت عهدهدار ساماندهي، برنامه‌‌‌‌ريزي و نظارت بر فعاليتهاي آموزشي مجتمع، اعم از بررسي و مطالعه طرحها، سياستهاي كلي و راهبردي و آموزشي، آييننامهها و مقررات آموزشي و تلاش در جهت تصويب آنها، همچنين ساماندهي رشتهها و ارتقاي امور آموزشي در مدارس تحت پوشش مجتمع ميباشد.سياستها و اهداف

1. نظارت و پيگيري براي تحقق نظام آموزشي پويا براساس تربيت جامع و متوازن علمي، معنوي و اسلامي و پرورش يافتن عالمان و متخصصان در حوزه هاي عالي تحصيلي، اعم از اجتهاد، تدريس، تحقيق، تأليف، تبليغ و ترجمه؛

2. زمينهسازي، فرهنگسازي و اهتمام ويژه نسبت به تحقيق پاياني، پاياننامه و رساله علمي؛

3. توجه به شناسايي، پرورش و شكوفايي استعدادهاي برتر و ممتاز و تشويق خلاقيتها و نوآوريهاي علمي؛

4.جذب و پذيرش طلاب مستعد و ممتاز و توزيع مناسب پذيرشهاي مجتمع براساس مليت و كشورهاي اسلامي در رشتههاي مرتبط؛

5. برنامه ريزي و زمينه سازي مناسب براي پيشرفت طلاب مستعد و ممتاز؛

6. مطالعه، ارزيابي و آسيب شناسي وضع آموزشي موجود و اراية طرح و برنامههاي جامع و رو به رشد؛

 

اين معاونت متشكل از سه اداره ميباشدكه كليه فعاليتهاي آموزشي طلاب مجتمع(در تمامي سطوح تحصيلي) را پيگيري مينمايد:

1. ادارة سنجش و پذيرش

2. ادارة ارزيابي و برنامهريزي آموزشي

3. ادارة خدمات آموزشي

ادارات معاونت امور آموزشي

1-    ادارة سنجش و پذيرش

اين اداره متكفل امور پذيرش و سنجش طلاب در تمامي سطوح تحصيلي ميباشد.

اهم وظايف و فعاليتهاي اين واحد به شرح ذيل قابل اشاره ميباشد:

1. پيگيري و انجام امور مربوط به سنجش و پذيرش طلاب مجتمع درتمامي سطوح تحصيلي شامل

الف) پيگيري انجام ارزيابي علمي و سنجش تحصيلي از طلاب ورودي از طريق گروههاي علمي، تربيتي مدارس؛

ب) تشكيل پرونده براي طلاب پذيرشي مجتمع و معرفي به مدارس تابه و معاونت هاي مجتمع

ج) همكاري در برگزاري آزمونها و امتحانات و... .

2. برگزاري و نظارت بر جلسات طلاب جديدالورود مجتمع؛

3. پيگيري امور مربوط به مسابقات علمي (المپيادها) در سطح مجتمع؛

 

 

2-  ادارة ارزيابي و برنامهريزي

از وظايف و فعاليتهاي مهم اين اداره ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:

1.برگزاري جلسات شوراهاي آموزشي مجتمع همچون شوراي فقهي، شوراي آموزش، شوراي تحصيلات تكميلي، كميته دكتري، و شوراي هماهنگي معاونت و پيگيري كليه امور مربوط به صورتجلسات و مصوبات ابلاغي؛

2. پيگيري آييننامههاي آموزشي و تهيه آييننامهها و ضوابط و مقررات؛

3. پيگيري در راستاي اتقانسازي و ارتقاي امور آموزشي مدارس مجتمع؛

4. نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات آموزشي؛

5. بازخوردگيري و جمعآوري نقطه نظرات آموزشي از طلاب، مدارس و گروههاي علمي؛

6. پشتيباني و هماهنگي سازي نرم افزار آموزشي مدارس تابعه از طريق دفتر توسعه و فنآوري مجتمع.

 

3- ادارة خدمات آموزشي

وظايف و فعاليتهاي مهم اين اداره عبارتند از:

1. پيگيري تغيير رشته طلاب مجتمع بصورت متمركز

2. پيگيري امور انتقالي طلاب به مجتمع و يا خارج از مجتمع به صورت متمركز؛

3. پيگيري امر «طلبه مهمان» با همكاري مدارس تابعه

4. پيگيري امور مربوط به طلاب «مستمع آزاد» و معرفي به مدارس

5. پيگيري امور فارغالتحصيلي طلاب مجتمع به صورت متمركز؛

6. طراحي فرمها، تهيه آمار و جمع بندي و تحليل آنها با همكاري مدارس و دفتر توسعه و فن آوري؛

7. بايگاني اسناد و مدارك آموزشي(پرونده) و پژوهشي(پاياننامه، سي دي، و پروندههاي پژوهشي)طلاب« فارغالتحصيل، مسدودي، انتقالي و... » و ارايه خدمات آموزشي به آنان.

8. دريافت مدارج علمي طلاب مجتمع از ستاد و تحويل به طلاب


 

پايان نامه

عرصه موفق در پايان يک سيستم آموزشي (اعم از تحقيقات پاياني در سطح 1 و 2 (کارشناسي)، پاياننامه در سطح 3 (کارشناسي ارشد)، رسالة علمي در سطح 4 و دکتري) نتيجه علمي يک فرآيند کامل، دقيق و باثبات آموزشي آن سيستم محسوب ميشود. يکي از افتخارات مجتمع آموزش عالي فقه «اهتمام جدي به امر پژوهش و تحقيق» در امر آموزش طلاب است. فرهنگسازي و فراهم آوردن زمينههاي مناسب و لازم در راستاي توانمندسازي پژوهش طلاب؛ در بسياري از برنامهها از جمله موارد ذيل پيگيري ميگردد.

1. اهتمام ويژه به فعاليتهاي تحقيقي کلاسي و ارايه طرحهاي لازم در اين خصوص؛

2. کارآمدي نظام آموزشي - پژوهشي با الزام طلاب به مقدار مشخصي از تحقيق به عنوان شرط ورود جهت تدوين پايان نامه و يا رساله علمي؛

3. برگزاري کارگاههاي پاياننامه نويسي براي کليه طلاب قبل از آغاز تدوين؛

4. آماده سازي و تجهيز مدرسها به مدرنترين امکانات آموزشي روز جهت برگزاري کارگاههاي آموزش و جلسات دفاعيه؛

5. فراهمآوري و زمينهسازي جهت دسترسي آسان به بانک اطلاعات پايان نامهها و کتابخانه و منابع علمي لازم؛

6. اراية موضوعات نو، کارآمد، ابتکاري براي تدوين پايان نامهها با هم انديشي اساتيد و گروههاي علمي- تربيتي مجتمع؛

7. استفاده و دعوت از اساتيد راهنما، مشاور و داور متخصص، متعهد، دلسوز و ملتزم به مقررات؛

8. تأکيد بر رعايت استانداردهاي پژوهشي روز مجامع علمي بر اساس ضوابط علمي؛

9. برگزاري جلسات منظم و پربار شوراي تحصيلات تکميلي در راستاي تصويب موضوعات، اساتيد راهنما و مشاور، تغيير موضوع، استاد و ... ؛

10. برگزاري جلسات جدي، قانونمند و دقيق «دفاعيه».

شايان ذکر است مجتمع آموزش عالي فقه با توجه به اهميت وافري که براي امر تدوين قائل است تاکنون قدمهاي بزرگي را در راستاي تدوين پايان نامهها برداشته که جدول ذيل بيانگر اهتمام جدي آن بر امر پاياننامه نويسي ميباشد.

 


آمار پایان نامه­ها و تحقیقات پایانی مجتمع آموزش عالی فقه

تحقيقات پاياني

پايان نامه

جمع کل

در حال تدوين

دفاع شده

در حال تدوين

دفاع شده

3350

تا پايان سال 1395

100

900

200

2150

1000

2350