سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

دفتر رياسـت مجتمــع

 

دفتر رياست مجتمع همواره در کنار وظايف اجرايي خود همانند پاسخگويي به مراجعات، پيگيري دستورات رييس محترم، ارتباط و هماهنگي با مجموعههاي ستاد جامعةالمصطفي(ص)، اطلاع رسانيها و... به کار برگزاري جلسات شوراي مجتمع و پيگيري مصوبات آن و نظارت بر فعاليت مجموعه مجتمع و هماهنگسازي بين معاونتها ميپردازد.

 

واحدهاي چهارگانه ذيل در دفتر رياست مجتمع مشغول فعاليت هستند:

1. مراجعات

2. نخبگان

واحد مراجعات

از جمله فعاليتهاي اين واحد ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

1. ارتباط با تمام مجموعههاي موجود در جامعةالمصطفي(ص) اعم از واحدهاي صف و ستاد؛

2. پيگيريها و هماهنگيها و اطلاعرسانيها؛

3. تهيه و تنظيم گزارش برنامهها و جلسات مختلف رياست؛

4. دريافت نامهها، اوراق، پروندهها و ساير مکاتبات رسيده به دفتر رياست و پيگيري جريان آنها تا انجام نتيجه نهايي؛

5. پاسخگويي به مراجعات دفتر رياست و راهنمايي مشفقانه ارباب رجوع به مراجع ذيربط؛

6. ابلاغ دستورات صادره رييس مجتمع به اشخاص و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها؛

7. تهيه پيشنويس نامهها و گزارشها و جداول مختلف؛

8. تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط به رياست و پيگيري مصوبات آن؛

9. تنظيم و برنامهريزي ديدار، جلسات و فعاليتهاي روزانه رياست مجتمع و پيگيري نيازهاي جلسات داخلي؛

10. جمعآوري اطلاعات مورد نياز از اشخاص و مراکز جهت برقراري ارتباطات لازم طبق دستور؛

11. گرفتن وضعيت آموزشي و تربيتي و رفاهي برخي از طلاب حسب درخواست رياست محترم مجتمع؛

12. تنظيم و هماهنگي جهت سرکشي رياست مجتمع به منازل طلاب و همکاران مجتمع؛

13. ايجاد بايگاني اسناد ضروري و صورت جلسات شوراهاي داخلي مجتمع.

 

واحد امور نخبگان

جوامعي ميتوانند به بالندگي و خودكفايي خود فكر كنند كه همواره بكوشند تا با شناسايي نيازهاي منطقهاي، برنامه ريزي و تهيه امكانات مناسب، زمينه رشد و شكوفايي اقشار مختلف جامعه به ويژه افراد مستعد را فراهم نمايند.

يكي از وظايف اصلي و مهم هر مجموعه علمي-آموزشي، توجه ويژه به نخبگان و فراهمآوردن زمينه رشد و تعالي هر چه بهتر و بيشتر آنهاست. بالندگي، رشد، تأمين نيروي انساني توانا در زمينههاي مختلف و توجه به تربيت و رهبري نسل آينده در هر مجموعهاي در گرو حمايت و رسيدگي ويژه به نخبگان آن مجموعه است.

بيترديد رسيدگي و توجه به تعليم و تربيت استعدادهاي درخشان و نخبگان جهان اسلام و تشيع كه از وظايف مهم و اصلي جامعةالمصطفي(ص) ميباشد، علاوه بر اينكه به نوعي از حاملان علم تجليل ميشود، موجب رشد و تعالي مسلمانان و شيعيان در سراسر جهان خواهد شد.

در اين راستا واحد نخبگان مجتمع آموزش عالي فقه كه عهدهدار تربيت اخلاقي و آموزشي و پژوهشي طلاب غير ايراني مي باشد، وظيفهاي بس خطير و سنگين دارد، بر اين اساس واحد نخبگان تشكيل و پس از تدوين آيين نامه فعاليت خود را آغاز نمود.

اهـداف و سياستها

1. شناسايي طلاب نخبه و داراي استعداد ويژه؛

2. زمينهسازي تعامل بهتر با طلاب نخبه؛

3. ساماندهي، پرورش، تربيت و رشدعلمي،پژوهشي، اخلاقي، معنوي و فرهنگي دانشپژوهان متفكر و نخبگان؛

4. پرورش طلابي که توانايي مديريت و محوريت در منطقه خود را دارا ميباشند؛

5. ايجاد بستر مناسب براي ارتباط مستمر اساتيد راهنماي آموزشي، اخلاقي با نخبگان جهت ارتقاي وضعيت اخلاقي، تربيتي، آموزشي و پژوهشي؛

6. استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود مجتمع جهت امور تحصيلي و تربيتي نخبگان؛

7. مشاركت دادن نخبگان در اداره مجتمع و استفاده حداكثري از تواناييهاي آنان جهت حضور فعال در عرصه تبليغ، تعليم و تربيت؛

8. توجه به سنتهاي حوزههاي علميه در تربيت نخبگان؛

9. اعطاي تسهيلات ويژه به نخبگان (بر اساس بخش حمايتها)؛

10. رويكرد عدم جداسازي طلاب نخبه از ديگران.

وظايف واحد نخبگان:

1. مطالعه مستمر پيرامون شناسايي نخبگان و معرفي آنان به شوراي نخبگان؛

2. پيگيري ويژه امور نخبگان از طرق مربوطه؛

3. برنامهريزي جهت ايجاد ارتباط و تعامل بين اساتيد و نخبگان؛

4. پيشنهاد برنامه، جهت رشد و ارتقاي علمي، پژوهشي و تربيتي نخبگان؛

5. پيگيري و اجراي مصوبات شوراي نخبگان؛

6. ارزيابي و نظارت بر رشد نخبگان و ارايه گزارش به شواري نخبگان.


شماره های تماس با دفتر ریاست مجتمع :

مسئول دفتر ریاست    37182101

مسئول پیگیری های ویژه   37182102