سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

شوراهاي مجتمع آموزش عالي فقه

با در نظر گرفتن رسالت، اهداف و آرمانهاي مهم و استراتژيك مجتمع آموزش عالي فقه كه گستره و تأثيرات عظيم بينالمللي دارد و لزوم تصميمگيري جامع و كامل در اجراي برنامهها، شوراهاي دهگانه در اين مجتمع تأسيس شده است.

رياست شورا در تمامي شوراهاي دهگاه به عهده رييس محترم مجتمع بوده و در صورت عدم حضور ايشان به عهده جانشين رياست ميباشد،دبيري هر شورا به عهده قسمت و واحد مرتبط با موضوع خواهد بود مثلاً دبير شوراي پژوهش، معاون پژوهش مجتمع است. وظيفه دبير، تهيه دستورجلسه، اعلام زمان و دعوت از اعضاي جلسه، تنظيم صورتجلسه و ارسال به اعضا پس از تأييد رياست مجتمع ميباشد. مصوبات شوراهاي دهگانه پس از ابلاغ براي تمامي بخشهاي مجتمع لازمالاجرا خواهند بود.

 

1. شوراي مجتمع

شوراي مجتمع آموزش عالي فقه بالاترين مرجع تصميمگيري در سطح مجتمع ميباشد. اين شورا، با تأسيس مجتمع آموزش عالي فقه، علاوه بر نقش مشورتي، به عنوان ركني مستقل، داراي صلاحيت و جايگاه بسيار مهمي در مجتمع مي باشد. امور مربوط به اداري مالي، ارتباطات و بينالملل، منابع انساني و توسعه و فنآوري، در شوراي مجتمع مطرح ميشود و هر کدام شوراي اختصاصي نخواهند داشت.

 

وظايف

1. بررسي طرحهاي كلان مربوط به مجتمع؛

2. تصويب ضوابط و مقررات مربوط به اداري مالي، ارتباطات و بين الملل، منابع انساني و توسعه و فنآوري اطلاعات؛

3. بررسي برنامه هاي بلند مدت و برنامه وبودجه سالانه مجتمع؛

4. بررسي سالانه امكانات، نيروي انساني، تجهيزات مجتمع، تعيين كمبودها و نيازها؛

5. تصويب آييننامههاي داخلي مربوط به اداري مالي، ارتباطات بين الملل، منابع انساني، توسعه و فنآوري اطلاعات و دفتر رياست؛

6. بررسي ساير مسايل قرار گرفته در دستور كار شورا به تأييد رياست شورا.

 

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاونان چهارگانه مجتمع؛

3. مدير ارتباطات و بينالملل؛

4. رؤساي مدارس چهارگانه؛

5. مسئولين دفاتر سهگانه؛

6. يك نفر از مديران گروههاي علمي هر مدرسه به پيشنهاد رييس مدرسه مربوطه و تأييد رييس مجتمع.

 

2. شوراي فقهي

شوراي فقهي  بالاترين مرجع مشورتي با رويكرد «فقهي و اصولي» در سطح مجتمع ميباشد. هدف از تشكيل اين شورا تعيين جهت‌‌گيريها و خطمشيهاي كلي امور فقهي و اصولي مجتمع آموزش عالي فقه است؛ به گونهاي كه برنامهريزي و سياستهاي كلي فقهي و اصولي در محورهاي آموزشي، پژوهشي تربيتي و ... مجتمع درآن رصد ميشود.

 

اعضا

1. رياست جامعةالمصطفي(ص)؛

2. رياست مجتمع؛

3. برخي از فضلاي داخل و خارج مجتمع و المصطفي(ص)؛

4. مديران محترم گروههاي علمي- تربيتي فقهي و اصولي؛

5. معاونان آموزشي و پژوهشي مجتمع.

 

 

3. شوراي آموزش

شوراي آموزش به منظور بررسي و تصميمگيري تخصصي امور آموزشي و استفاده از ظرفيت‌‌هاي تخصصي مجتمع شكل گرفته است.

 

وظايف

1. كارشناسي طرح ها، برنامهها و آييننامههاي مختلف آموزشي ارايه شده از سوي واحدها؛

2. بررسي و تصميم‌‌گيري نسبت به متون و سرفصلهاي آموزشي؛

3.  برنامهريزي لازم آموزشي و رفع اشكالات و آسيبهاي احتمالي؛

4. تصميمگيري در خصوص برخي مسايل موردي آموزشي؛

5. بررسي و تصويب نظام‌‌نامهها، طرحها و برنامههاي بلند مدت.

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2.  معاونان چهارگانه مجتمع ؛

3. رؤساي مدارس چهارگانه؛

4. يك نفر از مسئولين ادارات آموزشي هر يك از مدارس چهارگانه؛

5. يك نفر از مديران گروههاي علمي هر يك از مدارس چهارگانه؛

6.  مدير برنامهريزي و ارزيابي معاونت امور آموزشي مجتمع.

 

4. شوراي تربيتي

شوراي تربيتي با هدف ارزيابي و بررسي برنامههاي موجود و برنامه‌‌ريزي جامع در ساحتهاي گوناگون تربيتي، فرهنگي و امور قرآني و حديثي مجتمع، تأسيس گرديده است.

وظايف

1. بررسي طرحهاي كلان مربوط به امور تربيتي، فرهنگي، قرآني و حديثي؛

2. بررسي و تصويب آييننامههاو ضوابط مربوط در راستاي حاكميت اصول اخلاقي و تربيتي و فراگير نمودن برنامههاي فرهنگي و قرآني - حديثي؛

3. برنامهريزي و رفع آسيبهاي مهم موجود؛

4. تصويب سرفصلها و متون مربوط به كلاسهاي كاربردي و قرآني و حديثي ابلاغ شده از سوي المصطفي(ص)؛

5. بررسي ساير مسايل قرار گرفته در دستور كار شورا با تأييد رياست محترم مجتمع.

 

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاونان چهارگانه مجتمع؛

3. رؤساي مدارس چهارگانه؛

4. يك نفر از مديران گروههاي علمي هر يك از مدارس چهارگانه؛

5. مديران معاونت فرهنگي_تربيتي.

 

5. شوراي پژوهش

شوراي پژوهش در راستاي هماهنگي و ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي در مجتمع با حضور اركان اجرايي و علمي مؤثر در اين فعاليتها جهت سياستگذاري و برنامهريزي در امر پژوهش تأسيس گرديده است.

 

وظايف

1. تعيين خطمشيهاي كلان امور پژوهشي؛

2. بررسي و تصويب طرحها، برنامهها و آييننامهها و ساير مقررات مربوط به پژوهش؛

3. بررسي و ارايه راههاي ارتقاي توانمندي و ظرفيتها در امور پژوهشي مجتمع؛

4. ارائه گزارش از برنامههاي فـراگــير مجتـمع همچـون همايشها؛

5. بررسي و اظهارنـظر درباره مسايــلي كه از سوي ريـاست مجتمع در دستور كار شورا قرار گرفته است.

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاونان چهارگانه مجتمع؛

3. رؤساي مدارس چهارگانه؛

4. يك نفر از مديران گروههاي علمي هر يك از مدارس چهارگانه؛

5. مديران ادارات معاونت پژوهش.

 

6. شوراي تحصيلات تكميلي

شوراي تحصيلات تكميلي با هدف تصميمگيري، بررسي و تصويب موضوعات وعناوين پاياننامههاي سطح 3 و رسالههاي علمي سطح 4 و دكتري مجتمع و نيز اساتيد راهنما و مشاور تأسيس شده است به گونهاي كه رصد و نظارت بر كم وكيف كليه رسالهها و پاياننامههاي مجتمع در اين شورا صورت ميگيرد.

 

وظايف

1. بررسي و تصويب اساتيد راهنما، مشاور و طرح پايان‌‌نامههاي طلابِ سطح سه (كارشناسي ارشد)، رسالههاي علمي دكتري، دكتراي داخلي و سطح چهار؛

2. بررسي درخواست طلاب در حال تدوين پاياننامه و رساله علمي در خصوص

الف) تغيير استاد راهنما و مشاور پاياننامه؛

ب) تغيير موضوع و عناوين پايان نامه؛

ج) تمديد مهلت پاياننامهنويسي.

 

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. رييس مدرسه مربوطه؛

3. معاونان پژوهش و آموزش مجتمع؛

4. مدير تحصيلات تكميلي مربوطه؛

5. مديـر و دو عضو گـروه علمي _ تـربيتي مربوطه؛

6. دو عضو علمي ثابت؛

7. نماينده معاونت آموزش المصطفي(ص).

 

7. شوراي نخبگان

با توجه به نقش و اهميت نخبگان در هر مجموعه، برنامهريزي جهت پرورش و حمايت از طلاب نخبه مجتمع آموزش عالي فقه، زير نظر شوراي نخبگان مجتمع انجام ميپذيرد.

 

وظايف

1. سياستگذاري و برنامهريزي براي نخبگان؛

2. تأييد و لغو نخبگي؛

3. تعيين حمايت ويژه از نخبگان؛

4. نظارت بر حسن اجراي مصوبات و بررسي گزارش واحد نخبگان از اجراي برنامهها.

 

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاونان چهارگانه مجتمع؛

3. مدير ارتباطات و بين الملل؛

4. رييس مدرسه مربوطه؛

5. مشاور تربيتي مجتمع؛

6. كارشناس امور نخبگان؛

7. نماينده معاونت آموزش المصطفي(ص)؛

8. يك نفر به عنوان نماينده گروههاي علمي_تربيتي مجتمع با انتخاب رييس مجتمع.

 

8. كميتة امور اساتيد

مجتمع آموزش عالي فقه در راستاي بهبود كيفيت آموزش و ارتقاي سطح علمي طلاب، سياست جذب، گزينش و به كارگيري اساتيد مجرب و فرهيخته را در دستور كار خود قرار داده است كه براي نيل به اين اهداف در جذب اساتيد، شورايي تحت عنوان كميته امور اساتيد در مجتمع تأسيس شده است.

 

وظايف

1. صدور مجوز تدريس؛              2. تعيين رتبه علمي اساتيد؛

3. تعيين نوع همكاري اساتيد؛              4. انتخاب اساتيد نمونه؛

5. تعيين امتيازات اساتيد؛

6. بررسي و تصويب نيازهاي مجتمع در حوزه اساتيد؛

7. بررسي نتايج ارزيابي اساتيد.

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاونان آموزش، پژوهش و فرهنگي_تربيتي؛

3. مدير گروه علمي_تربيتي مربوطه؛

4. مسئول دفتر منابع انساني؛

5. يك يا دو نفر از اساتيد برجسته با حق رأي، با انتخاب رييس مجتمع.

 

9. كميته دكتري

كميته دكتري به منظور برنامهريزي، بررسي و تصميمگيري لازم آموزشي در خصوص برنامهها و مقررات دوره دكتري و يكسان سازي برنامههاي مختلف رشتههاي اين دوره؛ شكل گرفته است.

 

وظايف

1. بررسي و كارشناسي طرحها، برنامهها و مقررات آموزشي دوره دكتري؛

2. برنامهريزي لازم آموزشي و رفع اشكالات و آسيبهاي احتمالي دوره دكتري؛

3. تصميمگيري در خصوص مسايل موردي دوره دكتري.

 

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاون امور آموزشي مجتمع؛

3. معاون پژوهش مجتمع؛

4. معاون فرهنگي_تربيتي مجتمع؛

5. رؤساي مدارس چهارگانه مجتمع؛

6. مديران گروههاي علمي_تربيتي هر مدرسه به تناسب موضوع بحث.

 

10. كميته انضباطي

كميته انضباطي در راستاي تحقق اهداف مجتمع آموزش عالي فقه در پرورش و آموزش طلاب مهذب و داراي نظم و انضباط فردي و اجتماعي و شايستگي دانش پژوهي مكتب اهلبيت شكل گرفته است.

 

وظايف

1. رسيدگي به تخلفات آموزشي، اخلاقي، اداري و مالي طلاب؛

2. صدور حكم تخلفات بر اساس ضوابط و مقررات مصوب و ابلاغ جهت اجرا.

 

اعضا

1. رياست مجتمع؛

2. معاونان چهارگانه مجتمع؛

 

3. رييس مدرسه مربوطه؛

4. مشاور تربيتي مجتمع؛

5. كارشناس كميته انضباطي مجتمع.

6. يك نفر به عنوان نماينده اساتيد مجتمع به انتخاب رييس مجتمع؛