سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > ادارات > توسعه و فناوری اطلاعات 

اداره توسعه و فن آوري اطلاعات

 

توسعه، فرآيندي است عجين با طيف وسيعي از مطالعات، برنامهريزي ها، گزارشها، تصميمسازي ها ابتكارها و... «اطلاعات» ـ به منزله گنجينه دستاوردهاي فكري انسانها ـ همچون كليدي است براي رشد دانش و فنآوري، تصميمگيري و مديريت، تحقيق و توسعه، ‌‌آموزش و پرورش، برنامهريزي و قانونگذاري... و سرانجام ساختن جهاني نو كه در آن حداكثر بهرهوري در استفاده از نيروي هاي بالقوه مادي و معنوي لحاظ شده باشد. بديهي است، در اختيار داشتن اطلاعات جامع و موثّق علمي، فني و اداري در زمان مناسب، مي تواند ضمن امكان افزايش خلاقيت و فنآوري، مانع از اتلاف منابع و دوباره كاري هاي غير ضروري و ناخواسته و بالاتر از همه، تصميمگيري هاي بي ثمر گشته، به عنوان بازوي دست مديران و سياستگذاران محسوب گردد. اصلاح زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعرساني، ايجاد امكانات لازم براي به كارگيري فنآوري هاي نو اطلاعاتي در سطوح مختلف (شامل ضبط، ذخيرهسازي پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات)، و طراحي و تنظيم سياست اطلاعرساني، از وظايف مهم دفتر توسعه و فنآوري اطلاعات در مجتمع آموزش عالي فقه مي باشد.

سياست‌‌‌ها و اهداف دفتر توسعه و فنآوري اطلاعات

1. بررسي مستمر نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي كاربران و به كارگيري مكانيزمهاي مناسب براي ارايه سرويسهاي مطلوب به آنان؛

2. نگهداري و پشتيباني نرم افزارها و سخت افزارهاي رايانهاي و لوازم جانبي آن در مجتمع؛

3. ارايه آموزشهاي تخصصي فنآوري اطلاعات به منظور تربيت نيروي انساني متخصص؛

4. ارتباط مطمئن و با سرعت مناسب با شبكه جهاني اينترنت؛

5. پيگيري راه اندازي اتوماسيون قسمتهاي مختلف مجتمع تحت وب؛.

6. راه اندازي خدمات اداري از طريق اينترنت؛

7. به روز رساني تمامي سخت افزارهاي مجتمع؛

8. پيكربندي پيشرفته شبکه مجتمع و راه اندازي سرويسهاي جديد شبکه؛

9. ايجاد سيستم جديد بودجهنويسي بر اساس نيازهاي جديد مجتمع؛

10. ايجاد کدهاي رهگيري جهت طلاب براي ارايه خدمات رايانهاي در مجتمع.

 

واحدهاي ذيل جهت تحقق اهداف و سياستها در دفتر توسعه و فنآوري اطلاعات طراحي شدهاند.

1. واحد آمار و اطلاعات

2. واحد شبكه و سخت افزار

3. واحد نرمافزار

4. واحد برنامه و بودجه

1- آمار و اطلاعات

مهمترين وظايف اين واحد عبارتند از:

1. تهيه و تنظيم و استخراج اطلاعات و آمار از دادههاي موجود؛

2. ارايه راههاي جمعآوري آمار و اطلاعات و دريافت پيشنهادات؛

3. جمع آوري، تدوين، نگهداري و به روزرساني آمار و اطلاعات با رعايت اصول فني و با توجه به امكانات موجود؛

4. برقراري ارتباط با واحدهاي تابعه ارايه كننده خدمات آماري؛

5. تحقيق و بررسي و كسب دست آوردهاي علمي و تجربي در زمينه آمار و اطلاعات با رعايت امكانات موجود؛

6. رعايت استانداردها و ضوابط مربوط به استفاده از سيستمهاي مربوط به امور آمار و اطلاعات و خدمات رايانهاي؛

7. پيگيري آموزش علوم آمار و اطلاعات و مباحث مرتبط با سيستمهاي كاربردي با برگزاري دورههاي آموزشي اعم ازحضوري و...

2- شبكه و سخت افزار

فعاليتهاي مهمي كه واحد شبكه و سخت افزار عهده دار آن ميباشد به شرح ذيل است :

1. مطالعه و بررسي استانداردهاي سخت افزار و نرم افزارهاي موجود در مجتمع؛

2. مطالعه و ارزيابي بانك اطلاعات و زبان برنامه؛

3. پيگيري نصب، مقاومسازي و امنيت شبكه و سختافزار؛

4. نگهداري و پشتيباني تجهيزات و امكانات؛

5. پيگيري تهيه، تأمين، تحويل سختافزار، نرمافزار با توجه سيستمهاي مورد نياز واحدهاي تابعه؛

6. پيگيري امنيت، فعاليت شبكه و backup نرم افزارها.

3- واحد نرم افزار

اين واحد عهدهدار موارد ذيل ميباشد:

1.  برنامه نويسي سيستم آموزشي مدارس (تحت وب)؛

2.  تجزيه و تحليل بعضي از نرمافزارها و سيستمهاي مورد نياز مجتمع؛

3.  پاسخ و رفع ايرادات نرم افزارهاي موجود در مجتمع؛

4.  پيگيري راه اندازي نرمافزار آموزشي و پيگيري مشکلات موجود.

4- برنامه ريزي و بودجه

اين واحد وظايف ذيل را بر عهده دارد :

1. برآورد بودجه ساليانه؛

2. دريافت پيشنهادات واحدهاي تابعه؛

3. نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي واگذار شده؛

4. پيگيري دريافت سياستهاي ابلاغي و برنامههاي مصوب ستاد از طريق رياست مجتمع؛

5. ابلاغ بودجه مصوب به همراه فرمهاي مربوطه به واحدهاي تابعه؛

6. تهيه و ارايه گزارشات مربوطه به رياست مجتمع.