سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > حوزه ریاست > حوزه ریاست 

دفتر رياسـت مجتمــع

 

دفتر رياست مجتمع همواره در کنار وظايف اجرايي خود همانند پاسخگويي به مراجعات، پيگيري دستورات رييس محترم، ارتباط و هماهنگي با مجموعههاي ستاد جامعةالمصطفي(ص)، اطلاع رسانيها و... به کار برگزاري جلسات شوراي مجتمع و پيگيري مصوبات آن و نظارت بر فعاليت مجموعه مجتمع و هماهنگسازي بين معاونتها ميپردازد.

 

واحدهاي چهارگانه ذيل در دفتر رياست مجتمع مشغول فعاليت هستند:

1. مراجعات

2. نخبگان

واحد مراجعات

از جمله فعاليتهاي اين واحد ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

1. ارتباط با تمام مجموعههاي موجود در جامعةالمصطفي(ص) اعم از واحدهاي صف و ستاد؛

2. پيگيريها و هماهنگيها و اطلاعرسانيها؛

3. تهيه و تنظيم گزارش برنامهها و جلسات مختلف رياست؛

4. دريافت نامهها، اوراق، پروندهها و ساير مکاتبات رسيده به دفتر رياست و پيگيري جريان آنها تا انجام نتيجه نهايي؛

5. پاسخگويي به مراجعات دفتر رياست و راهنمايي مشفقانه ارباب رجوع به مراجع ذيربط؛

6. ابلاغ دستورات صادره رييس مجتمع به اشخاص و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها؛

7. تهيه پيشنويس نامهها و گزارشها و جداول مختلف؛

8. تهيه و تنظيم صورتجلسات مربوط به رياست و پيگيري مصوبات آن؛

9. تنظيم و برنامهريزي ديدار، جلسات و فعاليتهاي روزانه رياست مجتمع و پيگيري نيازهاي جلسات داخلي؛

10. جمعآوري اطلاعات مورد نياز از اشخاص و مراکز جهت برقراري ارتباطات لازم طبق دستور؛

11. گرفتن وضعيت آموزشي و تربيتي و رفاهي برخي از طلاب حسب درخواست رياست محترم مجتمع؛

12. تنظيم و هماهنگي جهت سرکشي رياست مجتمع به منازل طلاب و همکاران مجتمع؛

13. ايجاد بايگاني اسناد ضروري و صورت جلسات شوراهاي داخلي مجتمع.

 

واحد امور نخبگان

جوامعي ميتوانند به بالندگي و خودكفايي خود فكر كنند كه همواره بكوشند تا با شناسايي نيازهاي منطقهاي، برنامه ريزي و تهيه امكانات مناسب، زمينه رشد و شكوفايي اقشار مختلف جامعه به ويژه افراد مستعد را فراهم نمايند.

يكي از وظايف اصلي و مهم هر مجموعه علمي-آموزشي، توجه ويژه به نخبگان و فراهمآوردن زمينه رشد و تعالي هر چه بهتر و بيشتر آنهاست. بالندگي، رشد، تأمين نيروي انساني توانا در زمينههاي مختلف و توجه به تربيت و رهبري نسل آينده در هر مجموعهاي در گرو حمايت و رسيدگي ويژه به نخبگان آن مجموعه است.

بيترديد رسيدگي و توجه به تعليم و تربيت استعدادهاي درخشان و نخبگان جهان اسلام و تشيع كه از وظايف مهم و اصلي جامعةالمصطفي(ص) ميباشد، علاوه بر اينكه به نوعي از حاملان علم تجليل ميشود، موجب رشد و تعالي مسلمانان و شيعيان در سراسر جهان خواهد شد.

در اين راستا واحد نخبگان مجتمع آموزش عالي فقه كه عهدهدار تربيت اخلاقي و آموزشي و پژوهشي طلاب غير ايراني مي باشد، وظيفهاي بس خطير و سنگين دارد، بر اين اساس واحد نخبگان تشكيل و پس از تدوين آيين نامه فعاليت خود را آغاز نمود.

اهـداف و سياستها

1. شناسايي طلاب نخبه و داراي استعداد ويژه؛

2. زمينهسازي تعامل بهتر با طلاب نخبه؛

3. ساماندهي، پرورش، تربيت و رشدعلمي،پژوهشي، اخلاقي، معنوي و فرهنگي دانشپژوهان متفكر و نخبگان؛

4. پرورش طلابي که توانايي مديريت و محوريت در منطقه خود را دارا ميباشند؛

5. ايجاد بستر مناسب براي ارتباط مستمر اساتيد راهنماي آموزشي، اخلاقي با نخبگان جهت ارتقاي وضعيت اخلاقي، تربيتي، آموزشي و پژوهشي؛

6. استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود مجتمع جهت امور تحصيلي و تربيتي نخبگان؛

7. مشاركت دادن نخبگان در اداره مجتمع و استفاده حداكثري از تواناييهاي آنان جهت حضور فعال در عرصه تبليغ، تعليم و تربيت؛

8. توجه به سنتهاي حوزههاي علميه در تربيت نخبگان؛

9. اعطاي تسهيلات ويژه به نخبگان (بر اساس بخش حمايتها)؛

10. رويكرد عدم جداسازي طلاب نخبه از ديگران.

وظايف واحد نخبگان:

1. مطالعه مستمر پيرامون شناسايي نخبگان و معرفي آنان به شوراي نخبگان؛

2. پيگيري ويژه امور نخبگان از طرق مربوطه؛

3. برنامهريزي جهت ايجاد ارتباط و تعامل بين اساتيد و نخبگان؛

4. پيشنهاد برنامه، جهت رشد و ارتقاي علمي، پژوهشي و تربيتي نخبگان؛

5. پيگيري و اجراي مصوبات شوراي نخبگان؛

6. ارزيابي و نظارت بر رشد نخبگان و ارايه گزارش به شواري نخبگان.