سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > مدارس > مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی 

 مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي

مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي يکي ديگر از مدارس چهارگانه مجتمع آموزش عالي فقه مي‌باشد كه سطوح عالي فقه و معارف اسلامي در قالب سطوح:كارشناسي ارشد، دكتري و سطح چهار معارف اسلامي در آن مدرسه اجرا مي‌شود که در ساختمان شماره 2 مجتمع آموزش عالي فقه مستقر مي‌باشد.

گروه‌هاي علمي - تربيتي

الف) گروه‌ قرآن و حديث

ب) گروه فلسفه و كلام

ج) گروه تاريخ اسلام

د) گروه معارف اسلامي

ه‍‌‌) گروه فقه و اصول

دوره‌هاي آموزشي

1. سطح 3 (كارشناسي ارشد) رشته فقه و معارف اسلامي با 4 گرايش

الف) قرآن

ب) فلسفه اسلامي

ج) كلام اسلامي

د) تاريخ اسلام

2. دكتري رشته فقه ومعارف اسلامي با 4 گرايش

الف) تفسير و علوم قرآن

ب) فلسفه اسلامي

ج) كلام اسلامي

د) تاريخ اسلام

3. سطح چهار رشته معارف اسلامي

بسته‌هاي آموزشي و دوره‌هاي پودماني اين سطح عبارتند از :

الف) تربيت مبلغ

ب) تربيت محقق و نويسنده و مترجم

ج) تربيت مدير فرهنگي

د) تربيت مربي قرآن

كارشناسي ارشد فقه و معارف اسلامي

دورة‌‌ كارشناسي ارشد فقه ومعارف اسلامي، دوره‌اي آموزشي با محوريت «فقه و اصول» به ضميمه «معارف اسلامي» است كه داراي چهار گرايش‌(قرآن، فلسفه اسلامي، كلام اسلامي و تاريخ اسلام) در حوزة علوم اسلامي مي‌باشد. طلبه در اين دوره، ضمن گذراندن دروس تحليلي فقه واصول، با مباحث معارف اسلامي در يكي از گرايش‌هاي انتخابي آشنا مي‌شود.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 86
2 دروس تخصصي 20
3 پايان نامه 4
جمع 110

 

جدول دروس

  • دروس مشترك

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه(1)-(8) 40 مكاسب (از اول مكاسب محرمه تا آخر كتاب)
2 اصول(1)-(6) 30 رسائل- (استصحاب تا آخر) كفايه ( المقصدالاول ، الثاني، السادس و السابع)
3 قرآن(1) –(2){تقسيرموضوعي} 4 تأكيد بر مباحث سياسي، اجتماعي، خداشناسي، امامت و ولايت
4 تاريخ تحليلي اسلام 3 تاريخ تحليلي اسلام
5 عقايد(1)-(2) 7 كلام سنّتي و كلام جديد
6 روش تحقيق 2  
جمع 86  
  • دروس تخصصي

1- گرايش قرآن

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 مباني و قواعد تفسيري 2  
2 روش‌ها و گرايش‌هاي تفسيري 2 با تأكيد بر سيرة تاريخي و معرفي متون
3 آيات الاحكام تطبيقي 2  
4 علوم قرآن(1)-(2) 4  
5 تفسير ترتيبي(1)-(2) 4 با نگاه تطبيقي
6 تفسير موضوعي* 2  
7 اصول و روش ترجمه‌ قرآن* 1  
8 قرآن و مستشرقان* 2 پاسخگويي به شبهات مطرح در رابطه با قرآن
9 قرآن و عهدين* 1  
10 مباني فهم و نقد حديث* 2 پيش نياز آن: بررسي وضع حديث و اسراييليات
11 بررسي وضع حديث و اسراييليات* 2  
12 منابع‌ حديث ‌شيعه ‌و اهل ‌سنّت* 2  
13 پايان نامه 4  
جمع 30  

2- گرايش فلسفه اسلامي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فلسفه اسلامي(1)-(2) 10 نهاية الحكمه
2 تاريخ فلسفه اسلامي 2  
3 تفكّر‌عقلي وكلامي‌دركتاب و سنّت 2  
4 علم النفس 2  
5 متون تخصصي فلسفي* 2  
6 فلسفه دين* 2  
7 آشنايي‌باعرفان اسلامي* 2  
8 تاريخ فلسفه غرب* 2  
9 معرفت شناسي* 2  
10 پايان نامه 4  
جمع 30  

تبصره: داوطلبان اين گرايش بايد كتاب بدايةالحكمه را به عنوان پيش نياز بخوانند

3- گرايش كلام اسلامي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 كلام اماميه 4 پيش نياز: عقايد(1) {كلام قديم}
2 كلام تطبيقي بين المذاهب 2  
3 كلام جديد 4 پيش نياز: عقايد(2)
4 تفكّر عقلي و كلامي‌در كتاب و سنّت 2  
5 تاريخ كلام اسلامي 2  
6 شبهات كلامي* 2  
7 روش مناظره* 2 با نگاه به احتجاجات كلامي ‌ائمه
8 آشنايي با متون كلامي* 2 پيش نياز: عقايد(1) و كلام اماميه(پيشرفته)
9 كلام بين الاديان* 2  با توجه به نياز منطقه‌اي
10 آشنايي با عرفان اسلامي* 2  
11 تاريخ فلسفه اسلامي* 2  
12 پايان نامه 4  
جمع 30  

تبصره: دروس ستاره‌دار، در گرايش‌هاي سه گانه فوق اختياري‌اند و طلاب مي‌بايست 6 واحد از آن‌ها را با انتخاب خود بگذرانند

3- گرايش تاريخ اسلام

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 تاريخ اسلام(1)-(2) 4 از امام سجاد«ع» تا پايان غيبت صغري+ از آغاز غيبت صغري تا سقوط بغداد
2 سيرة اهل بيت«ع» 2 با تأكيد بر سيره عملي، تربيتي و اخلاقي
3 تاريخ معاصر 2 وضعيت كنوني جهان اسلام
4 تاريخ تشيع 2  
5 تاريخ نگاري اسلامي ‌و شناخت مأخذها 2  
6 تاريخ استعمار 2  
7 مستشرقان و تاريخ اسلام 2  
8 جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي 2  
9 فلسفه تاريخ 2  
10 پايان نامه 4  
جمع 24  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 110 واحد

دوره دكتري(p.h.d)

اين دوره مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را در بر مي‌گيرد و رسالت آن تربيت افرادي است که با نوآوري در زمينه‌هاي مختلف در رفع نيازهاي علمي کشورها و گسترش مرزهاي دانش ديني مؤثر باشند.

دكتري فقه ومعارف اسلامي‌

دوره دكتراي فقه و معارف اسلامي، دوره‌اي است كه دانش پژوهان پس از گذراندن دروس تعريف شده براي اين دوره، در علم فقه و اصول و يكي از علوم معارفي متناسب با گرايش انتخابي، صاحب نظر مي‌شوند.

اين رشته داراي چهار گرايش مي باشد:

الف) تفسير و علوم قرآن

ب) كلام اسلامي

ج) فلسفه اسلامي

د) تاريخ اسلام

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 34
2 دروس پيش نياز 8
3 دروس پايه 8
4 دروس تخصصي 10
5 رساله علمي 18
جمع 78

 

جدول دروس

  • دروس مشترك

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه (1)- (5) 10 با تأكيد بر پژوهش
2 اصول (1)- (6) 24 با تأكيد بر پژوهش
جمع 34  

تذکر: سرفصل دروس حوزوي همان دروس فقه و اصول مورد نظر جامعه مي‌باشد.

  • دروس پايه

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 آيات الاحکام مقارن 2 با تأكيد بر پژوهش
2 قواعد فقهي (1) 2 با تأكيد بر پژوهش
3 قواعد فقهي (2) 2 با تأكيد بر پژوهش
4 فلسفه فقه 2 با تأكيد بر پژوهش
جمع 8  

 1. گرايش تفسير و علوم قرآن

الف) دروس پيش‌نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 تاريخ قرآن و قرائات 1 با تأكيد بر شبهات
2 اعجاز قرآن 2 با تأكيد بر اعجاز علمي‌قرآن
3 علوم قرآن 2 با تأكيد بر مساله‌ تحريف و شبهات جديد
4 مكاتب تفسيري 3 بررسي تحليلي شيوه تفسيري و با تأكيد بر پژوهش
جمع 8  

ب) دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 هرمنوتيك و مباني فهم قرآن 2 با تأكيد بر پژوهش
2 روش تفسيري اهل‌البيت(ع) 1 با تأكيد بر پژوهش
3 زبان قرآن 1 با تأكيد بر پژوهش
4 تفسير ترتيبي تطبيقي 2 با تأكيد بر روش شناسي و به صورت تطبيقي بر اساس شبهات مورد نياز
5 روش‌شناسي‌ تفسير موضوعي 1 با تأكيد بر پژوهش
6 تفسير موضوعي تطبيقي 2 با تأكيد بر شبهات روز و به صورت كنفرانس
7 رابطه قرآن و سنّت 1 با تأكيد بر مساله حجيت سنّت و پژوهش‌هاي‌ درسي
8 رساله علمي 18  
جمع 36  

2. گرايش فلسفه اسلامي

الف) دروس پيش‌نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 حكمت مشاء 2 با تأكيد بر پژوهش
2 حكمت اشراق 2 با تأكيد بر پژوهش
3 معرفت شناسي ديني 2 پيش‌نياز: معرفت شناسي - با تأكيد بر پژوهش
4 نقد و بررسي بنيادهاي فكري غرب 2  
جمع 8  

ب) دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 حكمت متعاليه(1) 2 بخش‌هايي از شواهد الربوبيه
2 حكمت متعاليه(2) 2 بخش‌هايي از شواهد الربوبيه
3 حكمت متعاليه(3) 2 بخش‌هايي از شواهد الربوبيه
4 مكاتب جديد فلسفي غرب 2  
5 فلسفه تطبيقي غرب و اسلام 2 مباحث عليت، وجود، حركت
6 رساله علمي 18  
جمع 28  

3. گرايش كلام اسلامي

الف) دروس پيش‌نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 معرفت شناسي ديني 2 با تأكيد بر پژوهش
2 فلسفه اسلامي(1) 2 با تأكيد بر الهيات بالمعني الاخص
3 فلسفه اسلامي(2) 2 با تأكيد بر الهيات بالمعني الاخص
4 كلام جديد(1) 2 با تأكيد بر پژوهش
جمع 8  

ب) دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز توضيحات
1 شبهات کلامي 2 کلام اسلامي و فلسفه اسلامي با تأكيد بر پژوهش
2 كلام بين الاديان 2 كلام اسلامي(1و2) با تأكيد بر پژوهش
3 كلام اسلامي(1) 2   متن شوارق يا مواقف يا مقاصد
4 كلام اسلامي(2) 2 كلام اسلامي(1) متن شوارق يا مواقف يا مقاصد
5 كلام جديد(2) 2 كلام جديد(1) با تأكيد بر پژوهش
6 رساله علمي 18    
جمع 28    

4. گرايش تاريخ اسلام

الف) دروس پيش‌نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 تاريخ اسلام و مستشرقان 2 با تأكيد بر مباحث مربوط به تشيع
2 نقد و بررسي منابع تاريخ اسلام 2 با تأكيد بر پژوهش
3 تاريخ دولت‌هاي شيعي 2 با تأكيد بر پژوهش
4 فرهنگ و تمدن اسلامي 2 با تأکيد بر منابع شيعي
جمع 8  

ب) دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 تاريخ تحليلي اسلام از آغاز تا پايان عباسيان 2 با تأكيد بر پژوهش
2 تاريخ اسلام در مغرب و آندلس 2 با تأكيد بر پژوهش
3 تاريخ اسلام در مصر و شام 2 با تأكيد بر پژوهش
4 تاريخ عثماني 2 با تأكيد بر پژوهش
5 تاريخ اسلام در شبه قاره هند وآسياي ‌مركزي 2 با تأكيد بر پژوهش
6 رساله علمي 18  
جمع 28  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 78 واحد

 

دوره دكتري(p.h.d)

سطح چهار رشتة معارف اسلامي به توصيه برخي مراجع عظام و با هدف تربيت مبلّغ در سطح عالي طراحي شده است، چه اين‌كه سطح چهار فقه و اصول كه در راستاي اجتهاد مصطلح طراحي شده است، نه مورد نياز همه طلاب بوده و نه متناسب با ذوق و استعداد همگان مي‌باشد و حال آن‌كه نياز جهان اسلام به مبلغان فاضل در سطح عالي بسيار گسترده و فراگير مي‌باشد بر اين اساس دروس اين دوره متناسب با نياز مبلّغان به محتوا و معارف اسلامي و نيز مهارت‌هاي تبليغي در نظر گرفته شده است.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس تخصصي 130
5 دروس تكميلي و مهارتي 20
جمع 150

 

جدول دروس

  • دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه اماميه كاربردي 30 اهم ابواب فقه به صورت كاربردي
2 فقه مقارن 10  
3 تفسير ترتيبي 39  
4 حفظ موضوعي قرآن كريم 5  
5 تفسير تطبيقي 6 اهم آياتي كه تفسير آنها بين فريقين محل اختلاف است
6 كلام اسلامي 8  
7 پاسخ به شبهات وهابيت 2 به صورت كارگاهي
8 حديث و ادعيه 20  
2 اخلاق اسلامي 10 يك دوره مباحث اخلاقي بر محور جامع السعادات و محجة البيضاء
جمع 130  
  • دروس تكميلي و مهارتي

رديف عنوان درس واحد
1 آشنايي با ابعاد وجودي شخصيت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) 2
2 آشنايي با اصول و شيوه‌هاي مشاوره در تبليغ 2
3 سيره تبليغي معصومين (ع) 2
4 كاربرد روانشناسي در تبليغ 2
5 فن خطابه و منبر و روضه خواني 2
6 مديريت فرهنگي 2
7 روش تدريس احكام شرعي 2
8 اصول مناظره 2
9 شيوه‌هاي تبليغي مخالفان و راه‌هاي مقابله با آنها 2
10 جغرافياي سياسي ـ اجتماعي جهان معاصر اسلام 2
جمع 20

جمع كل واحدهاي اين دوره: 150 واحد