سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

مجتمع آموزش عالی فقه

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا

اوقات شرعی به افق شهرها

صفحه اصلی > آشنایی با مجتمع > مدارس > مدرسه عالی فقه تخصصی 

مدرسه عالي فقه تخصصي

مدرسه عالي فقه تخصصي بر اساس آرمان تخصصي كردن فقه، شكل گرفته است. رسالت اين مدرسه به سامان رساندن رشته‌هاي متنوع آموزشي فقه، متناسب با شرايط دنياي امروز و با تكيه به ريشه‌هاي استوار فقه اهل بيت(ع) مي‌باشد تا بتواند به عنوان راهبردي جديد در تحقق اهداف متعالي فقه در عصر حاضر باشد.

گروه‌هاي علمي - تربيتي

الف) گروه فقه سياسي

ب) گروه فقه عبادي

ج) گروه فقه اقتصادي

د) گروه فقه خانواده

ه‍)گروه فقه قضايي

و) گروه فقه مقارن

ز) گروه فقه و اصول (مربوط به دروس فقه واصول مشترك همه رشته‌ها)

دوره‌هاي آموزشي

الف)كارشناسي‌ارشد شامل رشته هاي:

فقه سياسي، فقه عبادي، فقه اقتصادي، فقه خانواده، فقه قضايي، فقه مقارن

ب) دكترا شامل رشته هاي:

فقه قضايي، فقه سياسي، فقه عبادي، فقه اقتصادي، فقه خانواده

دورة ‌كارشناسي ارشد

1. كارشناسي ارشد فقه سياسي

سطح 3 (كارشناسي ارشد) رشتة فقه سياسي، مرحله‌اي است كه فراگيران با دروس مشترك و تخصصي فقه سياسي به طور عميق آشنا مي‌شوند. اين رشته داراي چهار گرايش مي‌باشد:

فقه امنيت، فقه جامعه‌شناسي سياسي، فقه روابط بين‌الملل، فقه سياسي تطبيقي

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 58
2 دروس پيش نياز 10
3 دروس تخصصي الزامي 22
4 دروس تخصصي اختياري 6
5 پايان نامه 4
جمع 100

 

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه(1)-(5) 25  
2 اصول (1)-(4) 20  
3 اصول مقارن 3  
4 رجال 2  
5 کلام (1)-(3) 6  
6 فقه الحديث 2 تفسير روايات سياسي
جمع 58  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 روش تحقيق 2  
2 مباني علم سياست 2  
3 انديشه سياسي غرب 2  
4 مکاتب سياسي غرب در قرن بيستم 2 انديشه سياسي غرب
5 تاريخ و اصول روابط بين‌الملل 2  
جمع 58  

ب) دروس تخصصي الزامي

رديف عنوان درس واحد پيش‌نياز
1 فلسفه سياسي اسلام 2  
2 فلسفه فقه سياسي 2  
3 ولايت فقيه (1)-(2) 4 فلسفه سياسي اسلام و ولايت فقيه(1)
4 فقه حقوق اساسي 2 مباني علم سياست و فلسفه سياسي اسلام
5 فقه روابط بين‌الملل 2 تاريخ و اصول روبط بين‌الملل
6 فقه مسايل جامعه‌شناسي سياسي 2  
7 فقه سياسي مقارن 2 فلسفه فقه سياسي و ولايت فقيه(1و2)
8 فقه القرآن 2 توضيح: احکام سياسي قرآن کريم
9 قواعد فقهيه 2  
10 زبان تخصصي 2  
11 پايان‌نامه 4  
جمع 26  

د) دروس تخصصي اختياري

1. گرايش فقه امنيت

رديف عنوان درس واحد
1 فقه مسايل دفاعي و جهاد 2
2 فقه امنيت ملي 2
3 فقه مسايل استراتژيک 2
جمع 6

2. گرايش فقه جامعه‌شناسي سياسي

رديف عنوان درس واحد
1 فقه توسعه سياسي 2
2 فقه تحولات اجتماعي 2
3 فقه احزاب و گروههاي سياسي 2
جمع 6

3. گرايش فقه روابط بين‌الملل

رديف عنوان درس واحد
1 فقه ديپلماسي و رفتار سياسي 2
2 فقه جهاني شدن 2
3 فقه روابط کشورهاي اسلامي و ديگر دولت‌ها 2
جمع 6

4. گرايش فقه سياسي تطبيقي

رديف عنوان درس واحد
1 تاريخ تحول فقه سياسي 2
2 مسايل مستحدثه سياسي از منظر فريقين 2
3 اصول و قواعد فقه سياسي مقارن 2
جمع 6

تبصره: گذراندن يک گرايش از چهار گرايش دروس تخصصي اختياري، براي فراگيران الزامي است.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 100 واحد

 

2. كارشناسي ارشد فقه عبادي

سطح3 (كارشناسي ارشد) رشتة فقه عبادي، با هدف ارايه فني و استدلالي اين شاخه از فقه به فراگيران طراحي شده است.

 

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 58
2 دروس پيش نياز 10
3 دروس تخصصي الزامي 22
4 دروس تخصصي اختياري 6
5 پايان نامه 4
جمع 100

 

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 اصول (1)-(4) 20 حلقه ثالثه يا كفايه
2 فقه(1)-(5) 25 مكاسب
3 اصول مقارن 3 اصول‌المقارن سيد محمدتقي حكيم
4 رجال 2  
5 کلام (1)-(3) 6 كلام سنتي و كلام جديد
6 فقه الحديث 2 آشنايي با روش فهم احاديث در فقه العباده
جمع 58  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فلسفه فقه 2  
2 ادوار تشريع فقه اسلامي 1  
3 تاريخ فقه 2 طبقات الفقه و الفقهاء
4 رجال كاربردي 2  
5 فقه القرآن 2  
6 عبادت در اديان 1  
جمع 10  

ج) دروس تخصصي الزامي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 طهارت (1)-(2) 2  
2 صلاة (1)-(2) 2  
3 حج (1)-(2) 2  
4 فلسفه و نظام عبادات 2 ادعيه و اذكار و زيارات و شعاير و...
5 قواعد فقهي 2 متناسب با رشته
6 صوم و اعتكاف 2  
7 خمس و زكاه (1) 2  
8 زبان تخصصي 2 متناسب با رشته
9 پايان‌نامه 4  
جمع 26  

د) دروس تخصصي اختياري

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 طهارت (3) 2 فقه الطهارت و الصلاة
2 صلاة (3) 2 فقه الطهارت و الصلاة
3 صلاة (4) 2 فقه الطهارت و الصلاة
4 حج (3)-(5) 6 فقه الحج
5 خمس (2) 2 فقه العبادات المالية
6 زكات (2) 2 فقه العبادات المالية
7 ايمان و نذور 2 فقه العبادات المالية
8 مسايل اختلافي طهارت و صلاة 2 فقه المسايل الخلافية
9 مسايل اختلافي حج و عبادات مالي 2 فقه المسايل الخلافية
10 مسايل جواز توسل، تبرك، زيارت و... 2 فقه المسايل الخلافية
جمع 24  

تبصره: گذراندن 6 واحد از 24 واحد دروس اختياري، الزامي است.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 100 واحد

 

3. كارشناسي ارشد فقه اقتصادي

سطح3 (كارشناسي ارشد) رشتة فقه اقتصادي، شاخه‌اي ديگر از فقه است كه فراگيران اين رشته با دروس مشترك و تخصصي فقه اقتصادي به طور عميق آشنا شده ودر مسايل اقتصادي فقه صاحب‌نظر مي‌شوند.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 58
2 دروس پيش نياز 10
3 دروس تخصصي الزامي 22
4 دروس تخصصي اختياري 6
5 پايان نامه 4
جمع 100

 

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد
1 فقه (1)-(5) 25
2 اصول (1)-(4) 20
3 اصول مقارن 3
4 رجال 2
5 کلام (1)-(3) 6
6 فقه الحديث 2
جمع 58

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 كليات علم اقتصاد 1-2 6  
2 نظام اقتصادي اسلام 4 كليات علم اقتصاد 1 و 2
جمع 10  

ج) دروس تخصصي الزامي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز توضيحات
1 فقه القرآن 2   در زمينه مباحث اقتصادي
2 قواعد فقهي معاملات (1)-(2) 4    
3 قواعد عمومي معاملات 2    
4 زكات 2 قواعد عمومي معاملات  
5 خمس 2 قواعد عمومي معاملات  
6 قرض و ربا 2 فقه (1)  
7 فقه معاملات بانكي (1) 2 قرض و ربا  
8 فقه معاملات جديد (1) 2    
9 فقه مقارن 2    
10 زبان تخصصي 2    
9 پايان نامه 4    
جمع 26    

د) دروس تخصصي اختياري

رديف عنوان درس واحد پيش نياز توضيحات
1 اجاره و اجاره به شرط تمليك 2 قواعد عمومي معاملات  
2 مضاربه و شركت 2 قواعد عمومي معاملات  
3 ضمان و حواله 2 قواعد عمومي معاملات  
4 فقه معاملات بانكي (2) 2 فقه معاملات بانكي (1)  
5 فقه معاملات جديد (2) 2 فقه معاملات جديد (1)  
6 فقه ماليات‌هاي حكومتي 2 زكات و خمس  
7 فقه تخصيص درآمد 2 كليات علم اقتصاد مصرف، وقف، انفاق، صدقه و...
8 فقه منابع طبيعي 2 قواعد فقهي معاملات 1 و 2 مباحات عامه، مشتركات و محيط زيست
9 فقه بازار 2 فقه 1، 2، 3، 4 و 5  
10 فقه عوامل توليد 2 قرض و ربا، مضاربه و شركت، اجاره و اجاره به شرط تمليك  
جمع 20    

تبصره: گذراندن 6 واحد از دروس تخصصي اختياري براي فراگيران، الزامي است.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 100 واحد

4. كارشناسي ارشد فقه خانواده

سطح3 (كارشناسي ارشد) رشتة فقه‌خانواده، شاخه اي ديگر از فقه است كه، فراگيران با مباني و مباحث اساسي مربوط به احكام خانواده به طور عميق و مستدل، آشنا مي‌شوند.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 58
2 دروس پيش نياز 8
3 دروس تخصصي 28
4 پايان نامه 4
جمع 98

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز
1 فقه مکاسب (1)-(2) 10  
2 فقه معاملات (1)-(2) 10 فقه مکاسب (2)
3 فقه خيارات 5 فقه معاملات (2)
4 اصول (1)-(4) 20  
5 اصول مقارن 3  
6 رجال 2  
7 كلام (1)-(3) 6  
8 زبان تخصصي 2  
جمع 58  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد پيش نياز توضيحات
1 اصول تطبيقي (كاربردي) 2   تطبيقات قواعد اصولي فقه خانواده به صورت كاربردي
2 آشنايي با حقوق تطبيقي خانواده 2 درآمدي بر نظام و حقوق خانواده تطبيق حقوق خانواده در اسلام با مكاتب غربي
3 آداب الاسره (آداب خانواده) 2   مباحث تربيتي و اخلاقي خانواده
4 روش تحقيق 2   نظام حقوق و فقه خانواده به صورت كاربردي
جمع 8    

ج) دروس تخصصي الزامي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 درآمدي بر نظام و حقوق خانواده 2  
2 فقه (1)-(8) 18 نکاح (1)- (4)+ مسايل مستحدثه+ فقه الفراق (1)-(2)+ ملحقات فقه خانواده
3 فقه مقارن 2  
4 فقه القرآن 2  
5 فقه الحديث 2  
6 قواعد فقهيه 2  
7 فقه معاملات بانكي (1) 2  
8 پايان نامه 4  
جمع 32  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 98 واحد

5. كارشناسي ارشد فقه قضايي

سطح3 (كارشناسي ارشد) رشتة فقه قضايي، شاخه اي ديگر از شاخه‌‌هاي تخصصي فقه است که دانش‌پژوهان در اين رشته به مباحث و مباني حوزه فقه قضايي به طور عميق و مستدل مي پردازند.

 

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 58
2 دروس پيش نياز 4
3 دروس تخصصي الزامي 22
4 دروس تخصصي اختياري 6
4 پايان نامه 4
جمع 94

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه (1)-(5) 25 اکتساب به اعيان نجسه+ اکتساب با اعمالي که في نفسه حرام است+ حقيقت بيع+ شروط متعاقدين+ خيارات
2 اصول (1)-(4) 20  
3 اصول مقارن 3  
4 رجال 2  
5 کلام (1)-(3) 6  
6 فقه الحديث 2  
جمع 58  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد
1 زبان عمومي 2
2 روش تحقيق 2
جمع 4

ج) دروس تخصصي الزامي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز توضيحات
1 فقه و حقوق جزاي عمومي 3 مقدمه علم حقوق  
2 ادلة اثبات دعوا وآيين دادرسي کيفري 2    
3 فقه جزاي اختصاصي (1)-(3) 9 فقه و حقوق جزاي عمومي قصاص + ديات+ حدود و تعزيرات
4 فقه القرآن 2    
5 قواعد فقهيه 2    
6 فقه مقارن 2    
7 زبان تخصصي 2    
8 پايان نامه 4    
جمع 26    

د) دروس تخصصي اختياري

رديف عنوان درس واحد پيش نياز
1 جرم‌شناسي 2 فقه و حقوق جزاي عمومي
2 مسئوليت مدني 2  
3 قضا و بينات 2  
4 پزشکي 2  
5 کارورزي قضاء (1)-(2) 4  
6 فلسفه حقوق 2  
7 حقوق جزاي عمومي تطبيقي 2  
جمع 16  

تبصره: گذراندن 6 واحد از دروس تخصصي اختياري، براي فراگيران الزامي است

جمع كل واحدهاي اين دوره: 94 واحد
 

6. كارشناسي ارشد فقه مقارن

سطح3 (كارشناسي ارشد) رشتة فقه مقارن، شاخه اي جديد در فقه است كه فراگيران با نگاه تطبيقي، به مطالعه و پژوهش در فقه اماميه در ارتباط با ساير مذاهب فقهي اسلامي مي‌پردازند.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 58
2 دروس پيش نياز 8
3 دروس تخصصي الزامي 22
4 دروس تخصصي اختياري 6
4 پايان نامه 4
جمع 98

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 اصول (1)- (4) 20  
2 فقه (1)- (5) 25  
3 اصول مقارن 3  
4 رجال 2  
5 کلام (1)-(3) 6 كلام سنتي و كلام جديد
6 فقه الحديث 2 تفسير روايات سياسي
جمع 58  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد
1 اسباب اختلاف فقها 2
2 كيفيت پيدايش و شكل‌گيري مذاهب فقهي اسلامي 2
3 بدعت‌شناسي فقهي و سؤالات مربوط  
4 فلسفه فقه 2
جمع 8

ج) دروس تخصصي الزامي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه عبادات (1)-(3) 6 طهارت و صلاة + حج+ خمس و زكات
2 عقود و ايقاعات 2 مسايل كلي عقود و ايقاعات مقارن
3 ولايت الامر مقارن 2  
4 قواعد فقهي مقارن 2  
5 منهج‌شناسي مقارن 2  
6 مباني كلامي فقه مقارن 2  
7 اصول فقه مقارن 2  
8 فقه القرآن مقارن 1  
9 رجال و درايه مقارن 1  
10 زبان تخصصي 2  
11 پايان نامه 4  
جمع 26  

د) دروس تخصصي اختياري

1. مسايل فقهي حقوقي مقارن

رديف عنوان درس واحد
1 تقنين الفقه (قانون‌سازي فقه) 1
2 نظريه‌هاي فقهي و حقوقي مقارن 2
3 مسايل فقهي حقوقي 3
جمع 6

2. رويكردهاي جديد فقهي اهل سنت

رديف عنوان درس واحد پيش نياز
1 رويكرد فقهي تروريسم 2  
2 انديشه اسلام بلامذاهب 1  
3 ساير رويكردهاي جديد فقهي 3 رويكرد آرگون و ابوزيد و رويكرد حسن الترابي در اصول
جمع 6  

3. مسايل مستحدثه مقارن

رديف عنوان درس واحد پيش نياز
1 مسايل پزشكي 2  
2 مسايل بانك‌داري 2 السكوك و البنوك
3 شيوه استنباط مسايل مستحدثه به‌صورت تطبيقي 2  
جمع 6  

4. اصول مقارن

رديف عنوان درس واحد پيش نياز
1 تاريخ اصول مقارن 2  
2 اصول فقه مقارن (2) 2 تاريخ اصول مقارن
3 اصول فقه مقارن (3) 2 اصول فقه مقارن
جمع 6  

تبصره: گذراندن 6 واحد از 24 واحد دروس تخصصي اختياري، براي فراگيران الزامي است.
جمع كل واحدهاي اين دوره: 98 واحد

 

دوره‌ دكتري(p.h.d)

اين دوره مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي- پژوهشي را در بر مي‌گيرد و رسالت آن تربيت افرادي است که با نوآوري در زمينه‌هاي مختلف در رفع نيازهاي علمي کشورها و گسترش مرزهاي دانش ديني مؤثر باشند.

دوره دكتري

1. دكتري فقه قضايي

دورة‌ دكتري فقه قضايي، مرحلة عالي دورة‌ آموزشي ـ پژوهشي در زمينة فقه قضايي است كه طي آن دانش‌پژوهان مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهند.

در اين رشته دو گرايش آيين دادرسي جزا و جرم‌شناسي طراحي شده است.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 30
2 دروس پيش نياز 14
3 دروس مشترك 8
4 دروس گرايشي 10
5 رساله علمي 18
جمع 80

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه (خارج فقه) 15 مسايل قضاء، شهادات، اقرار، حدود، قصاص، ديات و تعزيرات
2 اصول (خارج اصول) 15 مسايل اصولي که در استنباط فقهي کاربرد دارد
جمع 30  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 روش شناسي فقه قضايي 2 با رويكرد به روش شناسي اجتهاد
2 متون حقوقي به زبان انگليسي 2 در اجراء تا 4 واحد قابل ارايه است
3 فلسفه فقه 2  
4 آيات الاحكام 2  
5 آيين دادرسي كيفري 2  
6 حقوق جزاي بين‌الملل 2  
7 فقه جزاي تطبيقي 2  
جمع 14  

ج) دروس مشترك

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 ادلة اثبات دعوا 2  
2 اجراي احكام 2  
3 قواعد فقه قضايي 2  
4 مسايل مستحدثه فقه قضايي 2 در اجراء، تا دو برابر قابل ارايه است
جمع 8  

د) دروس گرايشي

1. گرايش آيين دادرسي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه آيين دادرسي(1)-(3) 6 طرح مباحث به تناسب رشتة فقه قضايي
2 كارورزي قضاء 2  
3 آيين دادرسي تطبيقي 2  
4 رسالة علمي 18  
جمع 28  

2. گرايش جزا و جرم شناسي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه جزاي اختصاصي(1)-(3) 6  
2 سياست جنايي اسلام 2  
3 جرم‌شناسي 2  
4 رسالة علمي 18  
جمع 28  

تبصره 1: اساتيد در طول دوره، بخشي از واحدهاي درسي را به شكل سمينار برگزار مي‌نمايند.

تبصره 2: رويكرد مطالعات و تدريس در دورة‌ دكتري فقه قضايي به صورت پيشرفته خواهد بود.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 80 واحد

 

2. دكتري فقه سياسي

دورة‌ دكتري فقه سياسي، مرحله عالي از دورة‌ آموزشي‌ـ پژوهشي در زمينة فقه سياسي است كه دانش‌پژوهان، مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهند.

اين رشته باچهار گرايش فقه سياسي تطبيقي،فقه جامعه‌شناسي سياسي،فقه روابط بين‌الملل،فقه امنيت طراحي شده است.

 

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 30
2 دروس پيش نياز 14
3 دروس تخصصي 18
4 رساله علمي 18
جمع 80

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه (خارج فقه) 15 مسايل: ولايت فقيه، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد و دفاع، قضاء
2 اصول (خارج اصول) 15 مسايل اصولي که در استنباط فقهي کاربرد دارد
جمع 30  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 روش‌شناسي 2  
2 فلسفه سياسي اسلام 2  
3 تئوري‌هاي روابط بين الملل 2  
4 جامعه شناسي سياسي 2 به ميزان يك واحد مباني جامعه‌شناسي
5 نظريه‌هاي امنيت 2  
6 متون تخصصي 4  
جمع 14  

تبصره: حداقل واحدهاي دروس پيش‌نياز 10 واحد و حداكثر14 واحد بوده و در معدل اعمال نخواهد شد.

ج) دروس تخصصي

دروس تخصصي به دو گروه دروس مشترك كه همة گرايش‌ها موظف به گذراندن آنها هستند و دروس گرايشي تقسيم مي‌شوند.

1. دروس مشترك

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فلسفه فقه سياسي 2  
2 ولايت فقيه 2 نظام ولايي در اسلام
3 اصول و قواعد فقه سياسي 2  
4 آيات الاحكام 2 احكام سياسي قرآن كريم
4 بررسي مكاتب سياسي از منظر اسلام 2  
جمع 10  

2. دروس گرايشي

1. گرايش فقه سياسي تطبيقي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه الحكومة در انديشه شيعه و اهل سنت1 2  
2 فقه الحكومه در انديشه شيعه و اهل سنت2 2 با تأكيد بر انديشه سياسي فقهاي معاصر
3 سمينار فقه مسايل مستحدثه (از منظر فريقين) 2  
4 سياست خارجي تطبيقي (شيعه و اهل سنت) 2  
5 رسالة علمي 18  
جمع 26  

2. گرايش فقه جامعه شناسي سياسي

رديف عنوان درس واحد
1 بررسي نظريه‌ها و مكاتب جامعه‌شناسي سياسي از منظر اسلام 2
2 فقه جامعه‌شناسي انقلاب و جنبش‌هاي اجتماعي 2
3 سمينار فقه توسعة سياسي 2
4 اطلاع‌رساني و وسايل ارتباط جمعي از منظر اسلام 2
5 رسالة علمي 18
جمع 26

3. گرايش فقه روابط بين الملل

رديف عنوان درس واحد
1 بررسي نظريه‌هاي روابط بين‌الملل از منظر اسلام 2
2 اصول و مباني سياست خارجي دولت اسلامي 2
3 اسلام و حقوق بشر 2
4 فقه تعهدات بين‌المللي و ديپلماسي در اسلام 2
5 رسالة علمي 18
جمع 26

4. گرايش فقه امنيت

رديف عنوان درس واحد
1 بررسي نظريه‌هاي امنيت و استراتژي از منظر اسلام 2
2 مباني امنيت در اسلام 2
3 فقه سياست‌گذاري دفاعي 2
4 فقه اطلاعات 2
5 رسالة علمي 18
جمع 26

تبصره 1: هر دانش‌پژوه تنها مي‌تواند يك گرايش را انتخاب ‌كند.

تبصره 2: اساتيد در طول دوره، بخشي از واحدهاي درسي را به صورت سمينار برگزار مي‌نمايند.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 80 واحد

3. دكتري فقه عبادي

دورة‌ دكتري فقه عبادي، مرحله عالي از دورة‌ آموزشي ـ پژوهشي در زمينة فقه عبادي است كه دانش‌پژوهان مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهند.

 

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 30
2 دروس پيش نياز 12
3 دروس تخصصي 14
4 دروس اختياري 4
5 رساله علمي 18
جمع 78

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه 1 (خارج فقه) 15 مسايل صلوه،‌طهارت، صوم و حج
2 اصول (خارج اصول) 15 مسايل اصولي که در استنباط فقهي کاربرد دارد
جمع 30  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فلسفه فقه 2 پيشرفته
2 عبادت در اديان ابراهيمي 2 پيشرفته
3 اسرار عبادت 2 تأثيرات روان‌شناختي و جامعه شناختي عبادت
4 فقه القرآن 2 آيات عبادي
5 قواعد فقه عبادي 2  
6 مباني اجتهاد 2 با تأکيد بر نظريات جديد اجتهادي
جمع 12  

ج) دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 زبان تخصصي 2  
2 فقه عبادي (1)- (5) 9 طهارت(فروع علمي و اجتهادي و اجمالي- حج- خمس،‌زکات- ايمان و نذور و...)
3 فقه الحديث 1 در ارايه دو برابر اجرا مي‌شود
4 اصول کاربردي 2 تطبيق قواعد اصولي بر مسايل عبادي
5 رسالة علمي 18  
جمع 32  

ج) دروس اختياري

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه مسايل خلافيه (1) 2 مسايل اختلافي،‌طهارت، صلوه و حج
2 فقه مسايل خلافيه (2) 2 مسايل اختلافي عبادات مالي، توسل،‌تبرک، زيارت و...
3 حج (1)(افعال حج1) 2 مسايل اختلافي طهارت، صلوه و حج
4 حج (2)(افعال حج 2) 2 مسايل اختلافي عبادات مالي، توسل،‌تبرک، زيارت و....
5 طهارت(تنجيس متنجس، کر و قليل) 2 مسايل اختلافي،‌طهارت، صلوه و حج
6 صلاة (خلل صلاة ) 2 مسايل اختلافي عبادات مالي، توسل،‌تبرک، زيارت و...
7 خمس (ارباح مکاسب) 2  
8 زکات (زکات فطره) 2  
جمع 16  

تبصره: دانش پژوهان مي‌بايست چهار واحد از دروس اختياري را در موضوعات و مسايل اختلافي مباحث حج، طهارت و صلات يا خمس و زكات بگذرانند.

جمع كل واحدهاي اين دوره: 78 واحد

 

4. دكتري فقه اقتصادي

دورة‌ دكتري فقه اقتصادي، مرحله عالي دورة‌ آموزشي ـ پژوهشي در زمينة فقه اقتصادي است كه دانش‌پژوهان مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهند.

اين رشته باچهار گرايش پول و بانک، بازارهاي مالي، بخش عمومي و نظام مالياتي و بازار عوامل توليد طراحي شده است.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 30
2 دروس پيش نياز 14
3 دروس تخصصي 18
4 رساله علمي 18
جمع 80

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه 15 با تأكيد بر پژوهش
2 اصول 15 با تأكيد بر پژوهش
جمع 30  

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 اقتصاد خرد 3 با تأكيد بر پژوهش
2 اقتصاد كلان 3 با تأكيد بر پژوهش
3 اقتصاد بخش عمومي 2 با تأكيد بر پژوهش
4 بازارهاي مالي (پول و سرمايه) 2 با تأكيد بر پژوهش
5 آمار 2 با تأكيد بر پژوهش
6 زبان تخصصي 2 با تأكيد بر پژوهش
جمع 14  

تبصره: گروه مي‌تواند پيش‌نياز را بر حسب نياز تغيير دهد.

ج) دروس تخصصي

1. دروس مشترك

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فلسفه فقه (1)-(2) 4 فلسفه فقه به معناي عام+ فقه معاملات به معناي خاص
2 فقه مالکيت 2 مباني و منشاء مالکيت
3 فقه معاملات 2 قواعد عمومي معاملات
جمع 8  

2. دروس گرايشي

الف. گرايش پول و بانك

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه پول و بانک 3  
2 سمينار پول و بانک 3 به شکل سمينار
3 فقه بازارهاي مالي 2  
4 سمينار بازارهاي مالي 2  
3 رسالة علمي 18  
جمع 28  

ب. گرايش بازارهاي مالي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه پول و بانک 3  
2 سمينار پول و بانک 3 به شکل سمينار
3 فقه بازارهاي مالي 2  
4 سمينار بازارهاي مالي 2  
3 رسالة علمي 18  
جمع 28  

ج. گرايش بخش عمومي و نظام مالياتي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه دولت و نظام مالياتي 3  
2 سمينار دولت و نظام مالياتي 3 به شکل سمينار
3 فقه بازار عوامل توليد 2  
4 سمينار فقه بازار و عوامل توليد 2  
3 رسالة علمي 18  
جمع 28  

د. گرايش بازار عوامل توليد

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه بازار عوامل توليد 3  
2 سمينار فقه بازار و عوامل توليد 3 به شکل سمينار
3 فقه دولت و نظام مالياتي 2  
4 سمينار دولت و نظام مالياتي 2  
3 رسالة علمي 18  
جمع 28  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 78 واحد

 

5. دكتري فقه خانواده

دورة‌ دكتري فقه خانواده، مرحله عالي دورة‌ آموزشي‌ـ پژوهشي در زمينة فقه خانواده است كه دانش‌پژوهان مجموعه‌اي هماهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي را به صورت تخصصي انجام مي‌دهند.

محورهاي دروس

رديف عنوان درس واحد
1 دروس حوزوي 30
2 دروس پيش نياز 14
3 دروس تخصصي 18
4 رساله علمي 18
جمع 80

جدول دروس

الف) دروس حوزوي

رديف عنوان درس واحد پيش نياز توضيحات
1 فقه (خارج فقه) 15 ساير مسايل نكاح و طلاق به جز  مسايل منظور در6 واحد تخصصي  
2 اصول (خارج اصول) 15 اولويت‌بندي مسايل دخيل در استنباط مسايل اختلافي اصولي كه در استنباط فقهي كاربرد دارند
جمع 30    

ب) دروس پيش نياز

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فلسفه نظام خانواده 2 در ابعاد مختلف
2 جامعه‌شناسي خانواده و ارتباطات اجتماعي(1)-(2) 4  
3 روش‌شناسي علوم اجتماعي 2  
4 روان‌شناسي اسلامي خانواده 2  
5 بررسي مكاتب فمينيزم 2  
6 اقتصاد خانواده 2  
جمع 14  

ج) دروس تخصصي

رديف عنوان درس واحد توضيحات
1 فقه خانواده مقارن 2 فقه تطبيقي بين‌المذاهب نكاح و طلاق
2 فمينيزم و خانواده 2  
3 فقه و‌حقوق موضوعه‌(1)-(3) 6 حقوق نهاد خانواده+ كودك+ زن
4 فقه خانواده‌(1)-(3) 6 عقد نكاح و اركان و شرايط؛ اركان طلاق و اقسام و شرايط؛ مسايل اختلافي
5 اصول كاربردي 2 تطبيق قواعد اصولي و استنباط احكام خانواده
3 رسالة علمي 18  
جمع 36  

جمع كل واحدهاي اين دوره: 80 واحد